Bron: RTVOost.nl/nieuws 29 april 2021

Provincie Overijssel blijft voortborduren op processen en maatregelen die noodzakelijk zijn om het Wierdense Veld in stand te houden als Natura 2000-gebied. Dat moet mogelijk zijn, ondanks het feit dat herstel van het hoogveen op gespannen voet staat met de drinkwaterwinning en de agrarische activiteiten in het natuurgebied.

De maatregelen die nodig zijn om het hoogveen als belangrijkste natuurwaarde in het Wierdense Veld te behouden en waar mogelijk zelfs te verbeteren, kunnen gewoon worden uitgevoerd. Dat betekent dat de provincie doorgaat op de weg om het natuurgebied natter te maken, via het dempen van sloten, het verhogen van het grondwater en het verbeteren van drainage in de veenbodem. Voor agrariërs die hierdoor in de problemen komen, omdat de grond te nat wordt, zijn aanpassingen in het landgebruik of bedrijfsverplaatsingen mogelijk.

Commentaar Vogelwerkgroep Midden Overijssel (Gerrit Dommerholt)

We zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en de waardevolle status van het Wierdense Veld wordt erkend. We hopen dat het gebiedsproces voortvarend op gang komt en dat lokale partijen als gemeenten, waterschap, landbouw en natuurorganisaties elkaar vinden en samen aan de slag gaan. De ruim 50 miljoen kunnen goed ingezet worden ten behoeve van noodzakelijk herstelmaatregelen in het hoogveen zelf, maar ook voor eigentijds waterbeheer en natuurinclusieve landbouw in de bufferzones van het Wierdense Veld. We roepen gebiedspartijen op om op zoek te gaan naar echt duurzame verdienmodellen die zowel natuur als bedrijven ten goede komen. En dat past ook prima in de filosofie van het Nationaal Park i.o. Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal, waarvan het Wierdense Veld een waardevolle parel is.

Wierdense Veld (Foto: RTV Oost)

Haalbaarheid van de regelgeving

Dat heeft de provincie Overijssel vandaag (29 april 2021) aan boeren en bewoners van het Wierdense Veld en eerder deze week aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laten weten. In een eerder overleg met de minister begin dit jaar, ging de discussie nadrukkelijk over de haalbaarheid van de Natura 2000-regelgeving met betrekking tot andere activiteiten in het Wierdense Veld.

Het Natura 2000-proces was tijdelijk stilgelegd, omdat boeren en het drinkwaterbedrijf vrezen niet verder te kunnen in het Wierdense Veld als de maatregelen voor herstel van het hoogveen worden doorgezet. Boeren vochten bij de Raad van State de rechtmatigheid aan van de aanwijzing van het Wierdense Veld tot Natura 2000-gebied.

Aanwijzing Natura 2000 gerechtvaardigd

Minister Schouten stelde in een overleg met de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman en Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius dat er wat haar betreft geen fouten zijn gemaakt bij het aanwijzen van het Wierdense Veld tot Natura 2000-gebied. Op ecologische gronden is de aanwijzing tot zo’n gebied vanwege de aanwezigheid van zeldzaam hoogveen en veenmos gerechtvaardigd.

De provincie is gevraagd met een analyse te komen of oplossingen voorhanden zijn om het hoogveen te herstellen. Ondanks de aanwezigheid van drinkwaterwinningsputten bij Wierden en Hoge Hexel, en het gebruik van 380 hectare grond voor de landbouw.

Kosten 39.5 miljoen euro

De provincie heeft na onderzoek geconcludeerd dat herstel van het hoogveen mogelijk is naast de andere gebruiksdoelen van het Wierdense Veld. De oplossingen om de waterhuishouding in het gebied te verbeteren met als doel verdroging tegen te gaan – het hoogveen vraagt om natte gronden – wil de provincie uitwerken in samenwerking met Landschap Overijssel, Vitens, LTO Noord, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Wierden en Hellendoorn. De kosten van dit proces, onder meer om getroffen boeren tegemoet te komen, worden geraamd op 39,5 miljoen euro. Voor aanvullende natuurgerichte werkzaamheden wordt voor nog eens 20 miljoen euro een beroep gedaan op het fonds Programma Natuur van de minister.

Drinkwaterwinning baart zorgen

Een punt van zorg blijft de drinkwaterproductie bij Wierden en Hoge Hexel. Bij intensief gebruik met name in droge, warme zomers kan de drinkwaterwinning een risico vormen voor het doel om verdroging van het Wierdense Veld tegen te gaan. Vooralsnog denkt de provincie de drinkwaterproductie op het niveau te kunnen houden zoals bepaald in de vergunning. Mocht het drinkwaterbedrijf het herstel van hoogveen in de weg staan, dan kan verplaatsing van de drinkwaterwinning een optie zijn. Maar dat zal leiden tot zeer hoge kosten.