Over ons

De Vogelwerkgroep Midden Overijssel is op 17 januari 2001 opgericht. Het is een werkgroep met een regionaal karakter en rekent globaal het gebied tussen Regge, Schipbeek, IJssel en Vecht als haar werkgebied (zie kaartje). Dominante onderdelen in dit overwegend agrarisch gebied zijn de 5200 ha grote Sallandse Heuvelrug en de rivier de Regge en zijn beekdal met het aangrenzende Wierdense Veld. Daarnaast zijn Zunasche Heide, Overtoom en Middelveen, De Borkeld en het Boetelerveld van belang. Het Helderse Broek, gelegen tussen Luttenberg en Hellendoornse Berg is een belangrijk Weidevogelgebied.

kaart_werkgebied_VMO

De Vogelwerkgroep Midden Overijssel is een onafhankelijke werkgroep met enthousiaste, ‘vogelgekke’, leden en donateurs. De VMO houdt zich vooral bezig met vogelinventarisaties, tellingen en bescherming van vogels en hun leefgebieden. We hebben een eigen trektelpost in het Wierdense Veld. Ook geven wij 4 keer per jaar het verenigingsblad Caprimulgus uit met voor elk wat wils.

We houden ons bezig met de volgende inventarisaties en tellingen:

 • Jaarlijkse simultaantelling van de nachtzwaluw op de Sallandse Heuvelrug.
 • Trektellingen in voor- en najaar op de telpost in het Wierdense Veld.
 • Midwinter watervogeltelling langs de Regge van Goor tot Ommen.
 • Punt Transect Tellingen.(PTT)
 • LiveAtlas-tellingen
 • MUS-tellingen (Meetnet Urbane Soorten)
 • MAS-tellingen (Meetnet Agrarische Soorten)
 • Tellingen koloniebroeders (kokmeeuw, oeverzwaluw, roek)
 • Inventarisatie broedende ijsvogels en grote gele kwikstaart langs de Regge van de Exosche Aa tot Hancate.
 • Inventarisatie en ringen van roofvogels op de Sallandse Heuvelrug
 • Broedvogelinventarisaties voor SBB en NM in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (1x per 6 jaar) op de Sallandse Heuvelrug, Zunasche Heide, De Borkeld, Knapenveld, Hogebroek en Luttenbergerven..
 • Broedvogelinventarisatie van specifieke soorten van de heidegebieden op de Sallandse Heuvelrug.
 • Slaapplaatstellingen blauwe kiekendief op Sallandse Heuvelrug en Wierdense Veld.
 • De jaarlijkse Big Days in januari en mei leveren, naast het competitie-element, ook goede indicaties over het aantal soorten dat in ons werkgebied verblijft.

Alle verkregen vogelinformatie, incidenteel of via inventarisaties en tellingen, wordt doorgegeven aan SOVON vogelonderzoek Nederland, Waarneming.nl en/of Trektellen.nl. Uiteraard worden, met in achtneming van de gedragscode voor waarnemers, waarnemingen van (nesten van) schaarse en/of zeldzame soorten onder embargo doorgegeven en worden exacte locaties vervaagd, of op 5×5 km schaal weergegeven.

Nieuwsgierig geworden en/of wilt u aan of meerdere activiteiten deelnemen? Neem dan contact met ons op!